Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid W.P. van Acker en OMF Services

De directie stuurt twee werkmaatschappijen aan: W.P. van Acker B.V. en OMF Services B.V. (hierna te noemen Van Acker
en OMF Services) streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende aandachtsgebieden (financieel, arbeidsomstandigheden, technisch, kwaliteit, milieu) als gelijkwaardig worden gezien binnen de werkmaatschappijen.

Uitgangspunt hierbij is dat alle geleverde producten en diensten voortdurend voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant. (binnen de gecommuniceerde voorwaarden en grenzen). Uiteraard wordt hierbij wel aandacht geschonken aan de winstgevendheid, continuïteit en het kwaliteitsimago van de ondernemingen.

Om deze doelstelling te realiseren heeft Van Acker en OMF Services een kwaliteitsmanagementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met de norm NEN-EN-ISO 9001: 2015, NEN-EN-ISO 3834-2:2005 en NEN-EN-1090-1.

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet bij de toewijzing van taken er op toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren.

Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar kwaliteitsverbetering op het gebied van de bedrijfsprocessen. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe zullen de medewerkers opgeleid worden in principes en methodes van kwaliteitsverbetering waar dat mogelijk is. Interne kwaliteitsaudits maken de vooruitgang die geboekt wordt zichtbaar en geven aan in hoeverre de kwaliteitsdoelstellingen zijn behaald.

Daarnaast is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden van groot belang.

Het beleid is derhalve mede erop gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s.

Gezien het belang dat de directie van Van Acker en OMF Services hecht aan kwaliteitsmanagement, heeft zij zich persoonlijk belast met het toezicht op en de instandhouding van het in dit handboek vastgelegde kwaliteitsmanagementsysteem.

De in dit handboek vastgelegde werkwijzen zijn van toepassing op alle door Van Acker en OMF Services aanvaarde opdrachten en uit te voeren werkzaamheden.

 

Den Oever,  mei 2022